Czynności notarialne

Notariusz Klaudiusz Jezierski prowadzi swoją działalność w Szamotułach. Bycie notariuszem oznacza powołanie do dokonywania czynności notarialnych. Oferujemy Państwu przygotowanie: aktu notarialnego, dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem, poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Wszystkie czynności podejmowane przez Klaudiusza Jezierskiego mają charakter urzędowego dokumentu.

Notariusz jest obowiązany czuwać nad zabezpieczeniem słusznych interesów i praw klientów kancelarii oraz osób dla których czynności mogą powodować skutki prawne. Udziela stronom jasnych i przejrzystych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności.

Lista czynności notarialnych, których dokonujemy:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków;
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
  • sporządzanie poświadczeń;
  • doręczanie oświadczeń;
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.