Czynności notarialne

Notariusz Klaudiusz Jezierski prowadzi swoją działalność w Szamotułach. Bycie notariuszem oznacza powołanie do dokonywania czynności notarialnych. Oferujemy Państwu przygotowanie: aktu notarialnego, dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem, poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Wszystkie czynności podejmowane przez Klaudiusza Jezierskiego mają charakter urzędowego dokumentu.

Notariusz jest obowiązany czuwać nad zabezpieczeniem słusznych interesów i praw klientów kancelarii oraz osób dla których czynności mogą powodować skutki prawne. Udziela stronom jasnych i przejrzystych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.